Częste pytania (FAQ)

1. Co to jest Okruszek?

Okruszek to charytatywna akcja Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na rzecz realizacji idei dobroczynności i pomocy potrzebującym. Od 2007 roku jest prowadzona i koordynowana przez Fundację „Bliźniemu Swemu…” powołaną przez Zarząd Towarzystwa.
Okruszek to jeden z kilku projektów, jakie Fundacja prowadzi. Zadaniem Okruszka jest pozyskiwanie środków, które wspomagają dzieci, chorych i bezdomnych, popularyzacja idei wspierania osób ubogich i bezdomnych, a także prowadzenie różnych działań zmierzających do zapobiegania bezdomności i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży.
Okruszek to internetowe narzędzie fundraisingu, które przechodzi modernizację, by uczynić go ciekawszym, bardziej przyjazny użytkownikom i by jeszcze lepiej służył podopiecznym – dzieciom, chorym, ubogim.

2. Dlaczego Fundacja pracuje na rzecz innej organizacji?

Fundacja jest, można powiedzieć, wyspecjalizowaną jednostką Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Fundacja „Bliźniemu swemu…” została powołana w 2002 roku aktem notarialnym przez Towarzystwo, by pomagać mu w pozyskiwaniu funduszy na jego działalność oraz rozwój, na popularyzację idei pomocy bezdomnym i ubogim, prowadzenie działań na rzecz zapobiegania bezdomności wśród dzieci i młodzieży.
Zatem Fundacja „Bliźniemu Swemu…” pozyskuje sponsorów, organizuje koncerty charytatywne, spotkania integracyjne, prowadzi aukcje dzieł sztuki. Wśród projektów Fundacji, oprócz Okruszka, są: „Talerz Miłosierdzia”, „Wyślij Życzenia Bliźniemu Swemu”, kampania „Być dobrym jak chleb” i najważniejszy: wystawy i aukcje w ramach Biennale „Bliźniemu Swemu”.

3. Jak Okruszek pomaga dzieciom?

Głównie przekazując fundusze na ich potrzeby zgłaszane przez opiekunów, tak, by choć ubogie, mogły korzystać z tych samych przyjemności, co reszta ich kolegów. Nie zapominamy o pomaganiu im w wyrównywaniu szans na rynku pracy i tym samym stworzeniu podstaw do usamodzielnienia się w przyszłości. Sama Fundacja bezpośrednio opiekuje się trzema ośrodkami będącymi pod opieką Towarzystwa, gdzie trafiają środki z akcji Okruszek oraz innych aktywności, a są to:

  • Dom Dziecka „Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli – to comiesięczna pomoc finansowa dla wychowanków na dokształcanie, różne kursy i usamodzielnianie się;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim – comiesięczna pomoc finansowa dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej;
  • Szkoła Podstawowa w Tapinie – comiesięczna pomoc w dożywianiu i dokształcaniu ubogich uczniów.

Fundacja, w ramach środków z Okruszka, wspomaga też finansowo organizację Dnia Dziecka, wyjazdów na wypoczynek w ramach wakacji dla dzieci i młodzieży. Otacza również opieką podopiecznych z innych ośrodków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

4. Komu Fundacja już pomogła?

Przede wszystkim, zgodnie ze statutem, podopiecznym Towarzystwa. Każdego roku, codziennie, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w 130 placówkach karmi, ubiera, udostępnia łaźnie, świadczy pomoc medyczną itd. dla ok. 3 000 osób. Od początku swego powołania do życia, czyli od 2002 roku, Fundacja przekazuje fundusze na te działania. Wliczając w to Ochronkę i szkoły, które wspiera bezpośrednio, można powiedzieć, że dotychczas wsparła około 45 tysięcy osób w całej Polsce.

5. Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem należy zgłosić się do Fundacji lub jednej ze 130 placówek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta znajdującej się blisko miejsca zamieszkania. Gdy Twoja kandydatura zostanie zaakceptowana, podpiszemy umowę wolontariacką, w której zawarty jest zakres prac objęty wolontariatem. Nie ważne, ile masz lat, liczą się chęci.

6. Czy dostanę potwierdzenie wpłaty darowizny?

Tak. Potwierdzeniem wpłaty darowizny jest przelew dokonany w banku lub przez internet, a w przypadku wpłaty bezpośrednio w biurze Fundacji – dokument KP.

7. Czy mogę darowiznę dla was odliczyć od podatku?

Każda potwierdzona darowizna pieniężna na rzecz Fundacji podlega odliczeniu od podatku na zasadach określonych w prawie podatkowym, w składanych sprawozdaniach rocznych.

8. Jak mogę pomóc waszym podopiecznym?

Najlepszą formą pomocy umożliwiającą nam najskuteczniejsze wykorzystanie zgodne z aktualnymi potrzebami – jest pomoc finansowa. Wpłata darowizny na konto Fundacji, czyli organizacji wyspecjalizowanej i doświadczonej w pomaganiu. Najlepiej, gdyby była to stała, comiesięczna deklaracja wpłat za pomocą Okruszka.
Inną dobrą, bardzo przydatną formą jest przekazanie do biura Fundacji lub placówek Towarzystwa, żywności o przedłużonej przydatności do spożycia – ryżu, cukru, mąki, wszelkich konserw, oleju, itp.